ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID.

1.1. Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op elk gebruik van de website www.bluemcare.com en op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveranties van en werkzaamheden door 5 Pillars Research BV, hierna te noemen: de leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met de leverancier te sluiten overeenkomsten.

Artikel 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.
2.1. Alle aanbiedingen van de leverancier zijn geheel vrijblijvend. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.
2.2. Opdrachten, wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van een overeenkomst zijn voor de leverancier slechts bindend indien en voor zover deze door de leverancier schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd. De leverancier heeft het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door de opdrachtgever ondertekende kopie van de aanbieding en/of orderbevestiging.
2.3. Voor leveranties, werkzaamheden en/of meerwerkopdrachten waarvoor gezien hun aard en beperkte omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.4. Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. De geleverde goederen kunnen echter van bovenbedoelde monsters etc. afwijken. Eventuele afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren tenzij de afwijking zo groot is dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd deze te accepteren.
2.5. Indien er een overeenkomst tot stand is gekomen tussen één leverancier en twee of meer opdrachtgevers zijn deze opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST VIA ELEKTRONISCHE WEG.
3.1. De in dit artikel vermelde bepalingen zijn specifiek van toepassing indien opdrachtgever een overeenkomst tot stand brengt via elektronische weg. De overige algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
3.2 Leverancier is niet verplicht voorafgaande aan het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg aan opdrachtgever informatie te verstrekken over: – de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en in het bijzonder welke handelingen daarvoor nodig zijn; – het al dan niet archiveren van de overeenkomst en hoe een eventueel archief voor de opdrachtgever te raadplegen zal zijn; – de wijze waarop de opdrachtgever invoerfouten kan opsporen en corrigeren; – de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten; – de gedragscodes waaraan leverancier zich heeft onderworpen en de wijze waarop deze gedragscodes voor de opdrachtgever te raadplegen zijn.
3.3. Leverancier is niet gehouden tot het verzenden van de ontvangst- of orderbevestiging aan opdrachtgever.
3.4. Lid 2 van dit artikel is niet van toepassing op overeenkomsten met een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 4. LEVERING.
4.1. Alle door de leverancier genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch deze termijnen zijn niet fataal. De leverancier is in ieder geval nooit gebonden aan leveringstermijnen, die niet meer gehaald kunnen worden vanwege niet-toerekenbare tekortkomingen als bedoeld in artikel 11 van deze voorwaarden.
4.2. De leverancier is gerechtigd te leveren in gedeeltes. De leveranties kunnen door de leverancier afzonderlijk worden gefactureerd. Eenmaal afgeleverde goederen, ook al zijn ze nog niet gemonteerd en/of gefactureerd, zijn vanaf het moment van aflevering volledig voor risico van de opdrachtgever, daaronder begrepen het risico van schade, tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding, vernieling e.d.
4.3. Verzending en transport van leverancier naar opdrachtgever geschiedt voor risico van de leverancier.

Artikel 5. PRIJZEN.
5.1. Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW)
5.2. Alle door de leverancier opgegeven prijzen worden gefactureerd op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen.
5.3. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten aanzien van grondstoffen, wisselkoersen, materiaal, lonen en/of overheidslasten, dan heeft de leverancier het recht om deze prijsverhogingen aan opdrachtgever door te berekenen, zulks met dien verstande, dat de opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te annuleren, wanneer dergelijke verhoging(en) samen meer dan 10% van het oorspronkelijke orderbedrag belopen. Indien opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik maakt, blijft art. 12 lid 1 van deze voorwaarden buiten toepassing.
5.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.4 is leverancier voor overeenkomsten met een factuurwaarde onder de € 500,00 excl. btw gerechtigd kosten voor behandelings-, administratie- en/of portokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Bij retournering kunnen deze bijdragen niet worden terugbetaald.
5.5. Indien de zaken worden bezorgd en/of gemonteerd en/of geïnstalleerd, is leverancier gerechtigd hiervoor bezorg- en/of montage- en/of installatiekosten in rekening te brengen. Deze kosten zullen alsdan afzonderlijk worden gespecificeerd op de factuur.

Artikel 6. BETALING.
6.1. Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen.
6.2. De leverancier gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.
6.3. Indien is overeengekomen te betalen binnen 8 dagen na factuurdatum dienen de betalingen dan ook te geschieden binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum, zonder enige korting of verrekening uit welken hoofde dan ook (waaronder begrepen verrekening met (reparatie)facturen van derden). De leverancier behoudt zich het recht voor om uitsluitend tegen contante betaling te leveren of om voor aflevering dan wel montage dan wel oplevering gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen.
6.4. Alle door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter afdoening van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op andere nog openstaande facturen.
6.5. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan de leverancier een rentevergoeding verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte daarvan, gerekend vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn. Indien de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW hoger is, is opdrachtgever deze hogere rente verschuldigd.
6.6. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is, is de leverancier gerechtigd haar vordering(en) ter incasso uit handen te geven. De opdrachtgever is dan gehouden tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 per incassodossier alsmede tot betaling van alle gerechtelijke kosten.

Artikel 7. OPSCHORTING/ONTBINDING.
7.1. De leverancier is gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheden te stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst of delen hiervan op te schorten totdat de gevraagde zekerheden zijn gesteld.
7.2. De leverancier is gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt.
7.3. De leverancier is gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, ook voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter ontbonden te verklaren, indien opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige of niet-behoorlijke voldoening aan zijn verplichtingen, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling, bij het stilleggen c.q. de liquidatie van diens bedrijf/praktijk.
7.4. De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, daaronder begrepen de hieruit voortvloeiende schade zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
7.5. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever voor reeds geleverde goederen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke situatie is de vordering van de leverancier m.b.t. hetgeen reeds is geleverd c.q. reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
8.1. Alle aan de opdrachtgever geleverde en onbetaalde goederen blijven eigendom van de leverancier totdat al hetgeen de leverancier van de opdrachtgever te vorderen heeft, is voldaan.
8.2. Voor het geval de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet c.q. niet volledig nakomt, verleent hij aan de leverancier een onherroepelijke volmacht om de door haar geleverde en onbetaalde goederen voor rekening van opdrachtgever terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar deze zich bevinden.
8.3. Opdrachtgever is verplicht de leverancier per omgaande te informeren, indien derden mogelijk beslag willen (laten) leggen of reeds hebben gelegd op de door de leverancier geleverde en nog onbetaalde goederen.

Artikel 9. RECLAME EN GARANTIE.
9.1. Opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele zichtbare tekorten en/of gebreken. Deze tekorten en/of beschadigingen dient opdrachtgever op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten e.d. te (laten) vermelden, dan wel binnen 72 uur na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan de leverancier kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen.
9.2. Niet zichtbare tekorten of gebreken dienen binnen 8 dagen nadat opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan de leverancier kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak terzake, tenzij die termijn gezien de aard van de reclame redelijkerwijs verlenging behoeft.
9.3. Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. zijn gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de (wettelijke) voorschriften. Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of als er veranderingen aan de geleverde zaken zijn aangebracht door derden.
9.4. De door de leverancier geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die de leverancier zelf heeft verkregen van degenen van wie hij de desbetreffende goederen heeft betrokken.
9.5. Ingevolge artikel 7.2 van deze voorwaarden is leverancier gerechtigd om de nakoming van zijn garantieverplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever de betalingscondities of anderszins zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 10. TOEREKENBARE TEKORTKOMING C.Q. AANSPRAKELIJKHEID.
10.1. Ingeval van toerekenbare tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst zal de opdrachtgever de leverancier in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In dat geval is de leverancier nimmer tot verdergaande schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.
10.2. Indien van de opdrachtgever in redelijkheid niet meer kan worden gevergd de leverancier nog tot nakoming in de gelegenheid te stellen dan wel de leverancier definitief in gebreke blijft, is de aansprakelijkheid van de leverancier voor mogelijk door de opdrachtgever geleden en aantoonbare schade beperkt tot het bedrag dat eventueel door de aansprakelijkheidsverzekering van de leverancier wordt uitgekeerd. Ingeval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt of leverancier niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 50% van de op grond van de desbetreffende overeenkomst door de leverancier aan de opdrachtgever gefactureerde c.q. te factureren bedragen exclusief omzetbelasting.
10.3. Aansprakelijkheid van de leverancier voor indirecte of gevolgschade, bedrijfsschade of schade wegens omzetverlies, gederfde winst, vertragingsschade en dergelijke daaronder begrepen, is uitgesloten. Eveneens is de aansprakelijkheid welke is ontstaan door het verloren gaan van digitaal opgeslagen gegevens uitgesloten.
10.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat de opdrachtgever een volgens hem aan de leverancier toe te rekenen tekortkoming zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld.
10.5. Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel kan de leverancier geen beroep doen wanneer er van de zijde van de leverancier sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 11. NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN c.q. OVERMACHT.
11.1. Alle van buiten komende oorzaken waarop de leverancier geen invloed kan uitoefenen, voorzien of onvoorzien, waardoor de leverancier de overeenkomst niet tijdig of niet zonder bovenmatig bezwarende inspanning en/of – kosten kan uitvoeren zullen voor de leverancier als een niet-toerekenbare tekortkoming gelden. Hieronder wordt mede begrepen werkstakingen, ziekte en/of ongeval van haar personeel, voor zover het gaat om gespecialiseerde werknemers, in wier vervanging in redelijkheid niet op korte termijn kan worden voorzien.
11.2. Indien een niet-toerekenbare tekortkoming dreigt dan wel zich reeds heeft voorgedaan, is de leverancier gehouden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is in overleg te treden met de opdrachtgever. De opdrachtgever zal de leverancier dan in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten.
11.3. Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming is de leverancier niet gehouden tot enige schadevergoeding uit welken hoofde dan ook.
11.4. Van het recht om ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik mogen maken dan na verloop van een termijn van één maand nadat de tekortkoming is ontstaan.

Artikel 12. ANNULERING OF UITSTEL LEVERING.
12.1. Indien een overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak wordt ontbonden, is de leverancier gerechtigd van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen, die minimaal 25% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie exclusief BTW beloopt.
12.2. Bij uitstel van een leverantie op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak is de leverancier gerechtigd van opdrachtgever een vooruitbetaling van 50% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie en een rentevergoeding van het restbedrag te vorderen vanaf de datum, waarop de leverantie volgens de overeenkomst had moeten plaatsvinden.

Artikel 13. VERWIJZINGEN.
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. De leverancier heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 14. GESCHILLEN.
14.1. Op alle geschillen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2. De rechtbank te Arnhem is (in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter) bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen van de leverancier en overeenkomsten tussen de leverancier en een opdrachtgever, hoe ook genaamd en in de ruimste zin.
14.3. Partijen zijn te allen tijde gerechtigd om de voorzieningenrechter een voorziening bij voorraad te vragen, om de voorzieningenrechter te verzoeken om verlof te verlenen tot het leggen van een conservatoire beslagen en om de burgerlijke rechter te vragen om over procedures, voortvloeiende uit deze beslagen, te oordelen.
14.4. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door de leverancier worden aangepast.